صفحه اصلی اساسنامه   درباره ما   ارتباط با ما    
دوشنبه 22 مهر 1398
     
           منوی اصلی
  اساسنامه

باسمه تعالي
 اساسنامه كانون مهندسين ساختمان و معماري شهرستان بابل

   كانون مهندسين ساختمان و معماري شهرستان بابل بمنظور ارائه طريق در بهبود بخشيدن به امور فني پروژهاي ساختماني شهرستان بابل موجوديت خود را طبق مفاد اساسنامه مشروحه زير اعلام مي‌دارد .
فصل اول : تعريف و مشخصّات
ماده 1 – تعريف : كانون مهندسين ساختمان و معماري شهرستان بابل مؤسسه‌اي علمي و فني است كه داراي شخصيت حقوقي بوده و به هيچ حزب و گروه سياسي بستگي ندارد .
ماده 2 – نام : كانون مهندسين ساختمان و معماري شهرستان بابل كه در اين اساسنامه اختصاراً كانون ناميده ميشود .
ماده 3 – مركز كانون : شهر بابل ، خيابان نواب صفوي ، نرسيده به مسجد گلشن ، نبش كوچه آيت … عالمي و حوزه فعاليت آن شهرستان بابل ميباشد كه در صورت لزوم نسبت به گسترش حوزه عملياتي خود اقدام خواهد نمود .
ماده 4 – مدّت : كانون از تاريخ 15/8/64 بمدت نامحدود تأسيس ميگردد .
فصل دوم : اهداف و وظايف
ماده 5 – اهداف : هدفهاي اساسي كانون عبارت است از :
الف - بالا بردن كيفيت پروژهاي ساختماني شهرستان بابل بر اساس موازين علمي و فني.
ب – حفظ حقوق قانوني مهندسين ساختمان و معماري شهرستان بابل و استيفاي حقوق حقّه آنان .
ج – مساعدت و همكاريهاي لازم‌در زمينه خدمات فنّي براي مؤسسات خيريه و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي بر اساس تشخيص كانون .
د – تشكيل مؤسسات فني و مالي وابسته به كانون عنداللزوم .
ماده 6 – وظايف : اهم وظايف كانون براي نيل به اهداف ياده شده بشرح زير است :
الف – سعي در شناساندن كانون بعنوان يك مرجع صلاحيتدار رسمي در شهرستان بابل .
ب - تلاش و پيگيري در امر اجراء صحيح و كامل قوانين نظام معماري و ساختماني .
ج – همكاري با ساير كانون مهندسين و مؤسسات علمي و فنّي در جهت پيشبرد اهداف كانون .
د – بررسي و اظهارنظر نسبت به برنامه‌هاي عمراني شهرستان بابل و همكاريهاي لازم با دستگاههاي اجرائي ذيربط .
ه – تهيه و تدوين طرحها و آئين‌نامه‌ها و مشخصات فني و سعي در به مرحله اجراء درآوردن آنها از طرف مراجع صلاحيتدار .
و – انتشار رسالات ، گردآوري آمار ، اطلاعات و تأسيس كتابخانه در زمينه هاي علمي و فني .
ز – ايجاد ارتباط با ديگر مراكز علمي و فني و تشكيل و شركت در مجالس سخنراني يا كميسيونها و سمينارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي داخلي و خارجي .
ح – تهيه و تنظيم آئين نامه‌هاي داخلي كه براي نيل به اهداف كانون ضرورت داشته باشد .
فصل سوم : عضويت
ماده 7 – شرايط عضويت در كانون بشرح زير مي باشد .
الف – دارا بودن حداقل درجه ليسانس از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي و پروانه اشتغال در يكي از رشته‌هاي معماري و ساختمان از وزارت مسكن و شهرسازي .
ب – داشتن اقامت و فعاليت در حوزه عملكرد كانون .
ج – ديگر شرايط مقتضي كه به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب آن در مجمع عمومي رسيده باشد .

تبصره – در موارد زير عضويت خاتمه ميبابد .
الف – استعفاي كتبي عضو
ب – انتقال دائم عضو از حوزه عملكرد كانون .
ج – تصويب مجمع عمومي .
فصل چهارم : مقرّرات مالي
ماده 8 – نظارت و رسيدگي بامور مالي كانون بعهده اعضاء هيئت مديره و بازرسان كانون ميباشد .
ماده 9 – سال مالي كانون در آخر اسفند ماه هر سال پايان مي‌پذيرد و خزانه‌دار وضع حسابها و ترازنامه هر سال را منتهي تا آخر فروردين سال بعد تهيه نموده و در معرض رسيدگي هيئت مديره كانون و بازرسان قرار ميدهد .
تبصره : ميزان و نحوه وصول وروديه و حق عضويت و مقررات ديگر مالي طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي رسيده باشد .
فصل پنجم : مجمع عمومي
ماده 10 – مجمع عمومي دو نوع است ، مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده .
الف – مجمع عمومي عادي هر شش ماه يكبار تشكيل ، كه مجمع عمومي ارديبهشت ماه هر سال بعنوان مجمع عمومي ساليانه محسوب و در آن گزارش ساليانه، تصويب ترازنامه انجام و اعضاء هيئت مديره جديد عنداللزوم انتخاب ميگردند .
ب – مجمع عمومي فوق العاده بنا به تصويب هيئت مديره يا بدرخواست كتبي حداقل             اعضاء كانون تشكيل ميگردد .
تبصره – تاريخ و دستور جلسات مجامع عمومي عادي يا فوق العاده در هر مورد حداقل 15 روز قبل بطور كتبي باطلاع كليه اعضاء خواهد رسيد .
ماده 11 –  بالاترين مقام تصميم گيري كانون ، مجمع عمومي بوده و عزل و نصب اعضاء هيئت مديره و هر نوع اصلاح يا تغييرات اساسنامه و همچنين تصميم درباره انحلال كانون از جمله اختيارات خاص مجمع عمومي ميباشد و مصوّبات مجامع عمومي از طرف هيئت مديره و ساير اعضاء اهم از حاضرين و غائبين و مخالفين در جلسه لازم‌الاجراء ميباشد .
ماده 12 – حد نصاب رسميت جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده حضور حداقل         اعضاء ميباشد .
تبصره – چنانچه در جلسه اول نصاب مذكور حاصل نشود حداكثر ظرف مدت 10 روز تجديد دعوت خواهد شد و جلسه دوم با حضور هر عده اي كه در جلسه شركت نمايند رسميت خواهد داشت .
ماده 13 – بمنظور اداره جلسات مجمع عمومي و نظارت بر انتخابات از بين اعضاء شركت كننده در جلسه كه عضو يا كانديداي هيئت مديره نباشند يك نفر رئيس و دو نفر منشي  با رأي اكثريت حاضرين در جلسه بعنوان هيئت نظارت انتخاب ميشوند .
ماده 14 – رأي گيري بصورت علني و يا بلند كردن دست انجام ميشود مگر در موارد انتخابات و عزل و نصب عضو يا اعضاء هيئت مديره يا اخراج عضو كه بصورت رأي مخفي انجام مي‌پذيرد .
تبصره : در صورت تساوي آراء نظر رئيس مجمع حاكم خواهد بود مگر در مورد آراء مخفي كه قرعه‌كشي ميشود .
ماده 15 – خلاصه مذاكرات و متن مصوّبات ، صورت مجلس شده و به امضاء اعضاي هيئت نظارت خواهد رسيد و نتيجه انتخابات در همان روز اعلام خواهد گرديد .
تبصره 1: هيئت نظارت موظف است كه پس از انجام رأي گيري اوراق مربوطه را تا اخذ و رسيدگي اعتراضات بمدت حداكثر 7 روز پس از انتخابات نگهداري نموده و اعتراضات پس از اين مدت از درجه اعتبار ساقط است .
تبصره 2 – مرجع رسيدگي به اعتراضات هيئت نظارت بر انتخابات خواهد بود .
ماده 16 – وكالت در رأي :
هر عضو حاضر در جلسه ميتواند بجاي يك عضو غائب هم وكالتاً رأي بدهد مشروط بر اينكه اين وكالت كتبي باشد و اعتبار وكالتنامه بوسيله هيئت نظارت محرز تشخيص داده شود .

فصل ششم : هيئت مديره :
ماده 17 – اداره كانون بعهده هيئت مديره مركب از 7 نفر عضو مي‌باشد .
( 5 عضو اصلي – 2 عضو علي‌البدل )
كه براي مدت يكسال بوسيله مجمع عمومي عادي ارديبهشت ماه از بين اعضاء انتخاب مي‌شوند .
تبصره 1 – انتخابات اولين دوره هيئت مديره بعد از تصويب اساسنامه انجام و دوره آن تا آخر ارديبهشت ماه سال 1366 پايان ميابد .
تبصره 2 – هر يك از اعضاء هيئت مديره بيش از 4 جلسه متوالي غيبت غيرموجه داشته باشند مستعفي شناخته شده و بجاي وي از اعضاء علي‌البدل استفاده مي‌شود .
ماده 18 – تركيب اعضاء هيئت مديره بشرح زير مي‌باشد كه در اولين جلسه هيئت مديره تعيين و باعضاء كانون معرفي مي‌شوند .
الف – رئيس
ب – نائب رئيس
ج – خزانه دار
د – مسئول روابط عمومي
ه – منشي
و – اعضاء علي البدل ( كه مي توانند در جلسه هيئت مديره شركت نموده ولي حق رأي ندارند ) مگر آنكه از طرف يكي از اعضاء غائب هيئت مديره وكالت داشته باشد .
تبصره 1 – نامه‌ها و قراردادها با امضاء رئيس هيئت مديره و در غياب وي نائب رئيس هيئت مديره و مهر كانون معتبر مي‌باشد . 
تبصره 2 – كليه چكها و سفته‌ها ، بروات و اسنادي كه جنبه مالي داشته و براي كانون تعهد‌آور باشد با امضاء خزانه‌دار و رئيس  هيئت مديره متفقاً و مهر كانون معتبر مي‌باشد و در ضمن در غياب رئيس هيئت مديره امضاء نائب رئيس جايگزين ميشود .
ماده 19 – وظايف و اختيارات هيئت مديره كانون
هيئت مديره كانون نماينده قانوني كانون در برابر كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بوده و در حدود مقرّرات قانوني اين اساسنامه و مصوّبات مجامع عمومي داراي اختيارات لازم براي اداره امور كانون مي‌باشد از جمله وظايف هيئت مديره بشرح زير است :
الف – اجراء مواد اساسنامه و مصوّبات مجامع عمومي
ب – تنظيم بودجه ساليانه و رسيدگي به ترازنامه جهت طرح و تصويب در مجمع عمومي عادي
ج – تعيين خط مشي كانون بر مبناي اين اساسنامه و مصوّبات مجامع عمومي
د – تنظيم پيشنهادات لازم در جهت تغيير اساسنامه .
ه - تعليق عضو
فصل هفتم : بازرسين
ماده 20 – در جلسه مجمع عمومي همزمان با انتخابات هيئت مديره از بين اعضاء 2 نفر بعنوان بازرس انتخاب مي‌شوند .
ماده 21 – وظايف بازرسين نظارت بر حسن انجام امور محوله به هيئت مديره مي‌باشد .
تبصره 1 – بازرسين حق شركت در جلسات هيئت مديره را داشته ولي حق رأي نخواهند داشت .
تبصره 2- بازرسين حق تقاضاي تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده را دارند-
فصل هشتم: انحلال كانون
ماده 22- كانون بر اساس تصويب مجمع عمومي فوق العاده با راي حداقل         كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب منحل مي گردد.
ماده 23- پس از انحلال هيات تسويه مركب از سه نفر توسط مجمع عمومي انتخاب و دارايي كانون بمدت يكسال به هيات تسويه واگذار خواهد شد.
ماده 24- هيات تسويه پس از انجام كليه تعهدات كانون مجمع عمومي مجددي را تشكيل تا نسبت به باقي مانده اموال كانون تصميم گيري نمايد.
ماده 25- اين اساسنامه در 25 ماده و 13 تبصره تهيه و تنظيم شده است.

 

 

  ورود کاربران
نام کاربری:
کلمه عبور:
کلمه عبور را بخاطر بسپار
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام
عضویت در سایت

         قیمت روز مصالح
 
طراحی و تولید توسط تیم برنامه نویسی میدا
پشتیبانی شرکت شاناکو